ATLANTIS ACTIV 20,36 WG ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ

From 60.00

Κωδικός προϊόντος: 102900

Δραστική ουσία: mesosulfuron, methyl 4,5%, iodosulfuron methyl sodium 0,9%, thiencarbazone-methyl 1,5% + mefenpyr-diethyl 13,5%

Μεταφυτρωτικό εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων σε χειμερινό σιτάρι (σκληρό και μαλακό) και τριτικάλε.

Το mesosulfuron-methyl (χημική ομάδα σουλφονυλουριών) καθώς και το propoxycarbazone-sodium (χημική ομάδα sulfonylamino-carbonyl-triazolinones) δρουν παρεμποδίζοντας το ένζυμο ALS, συνθετάση του οξειγαλακτικού, οπότε σταματά στα ζιζάνια η βιοσύνθεση αμινοξέων απαραίτητων για την ανάπτυξή τους (λευκίνης, ισολευκίνης, βαλίνης) με αποτέλεσμα να γίνονται χλωρωτικά και τελικά να νεκρώνονται. Το mesosulfuron απορροφάται κυρίως από τα φύλλα και σε ένα μικρότερο ποσοστό απορροφάται και από τις ρίζες του φυτού ενώ το propoxycarbazone-sodium απορροφάται κυρίως από τις ρίζες του φυτού.

Η ανάπτυξη των ζιζανίων σταματάει μία ημέρα μετά την εφαρμογή ενώ μετά από λίγες ημέρες εμφανίζεται χλώρωση στο φύλλωμα. Η πλήρης νέκρωση των ζιζανίων επέρχεται σε διάστημα 4-6 εβδομάδων. Στα λιγότερο ευαίσθητα ζιζάνια παρατηρείται καθυστέρηση της ανάπτυξης τους, με αποτέλεσμα να είναι λιγότερο ανταγωνιστικά ως προς την καλλιέργεια.

Περιγραφή

Δεν συνιστάται η εφαρμογή του Atlantis Flex σε συνδυασμό με υγρά λιπάσματα και βελτιωτικά εδάφους. Μεταξύ της εφαρμογής υγρών λιπασμάτων ή βελτιωτικών εδάφους και Atlantis Flex συστήνεται να μεσολαβεί χρονικό διάστημα 7 ημερών.

Ψεκασμός της επιφάνειας της καλλιέργειας και των ζιζανίων με μπεκ τύπου σκούπας και πίεση μεγαλύτερη από 3 ατμ.

Γεμίζετε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Διαλύετε το φάρμακο σε μικρή ποσότητα νερού και το ρίχνετε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας καλά. Προσθέτετε το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας πάντα καλά.

Καθαρισμος ψεκαστικων μηχανηματων

Να πραγματοποιείτε πολύ προσεκτικό καθαρισμό των ψεκαστικών μηχανημάτων αμέσως μετά την εφαρμογή του Atlantis Flex. Μη χρησιμοποιήσετε τα ψεκαστικά μηχανήματα για άλλο προϊόν αν δεν τα ξεπλύνετε σχολαστικά σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:

1. Αραιώστε το ψεκαστικό διάλυμα που έχει απομείνει τουλάχιστον κατά 5 φορές και ψεκάστε το στην ίδια καλλιέργεια ή σε άλλη που έχει εφαρμοστεί το προϊόν (σε αψέκαστη ζώνη ή σε τμήμα του αγρού όπου δεν έχει εφαρμοσθεί η μέγιστη συνιστώμενη δόση).

2. Γεμίστε το βυτίο με καθαρό νερό, κυκλοφορείστε το μέσα από όλα τα μέρη του ψεκαστικού και αδειάστε τελείως.

3. Γεμίστε το βυτίο μέχρι την μέση με καθαρό νερό και προσθέστε 0,5 λίτρα από διάλυμα οικιακής αμμωνίας περιεκτικότητας έως 6% για κάθε 100 λίτρα νερού. Βάλτε σε λειτουργία τον αναδευτήρα και αφήστε το διάλυμα να κυκλοφορήσει σε όλο το ψεκαστικό για τουλάχιστον 10 λεπτά. Αδειάστε το βυτίο αι επαναλάβετε τη διαδικασία. Στην συνέχεια αδειάστε το τελείως.

4. Ξεπλύντε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με καθαρό νερό.

5. Αφαιρέστε φίλτρα και μπέκ και ξεπλύνετε τα ξεχωριστά σε δοχείο που περιέχει το διάλυμα καθαρισμού που αναφέρεται στο σημείο 2 στην ίδια συγκέντρωση και στη συνέχεια ξεπλύνετε με καθαρό νερό.

Μη ρίχνετε ποτέ τα νερά του καθαρισμού σε αποχετεύσεις ή επιφανειακά νερά ούτε κοντά σε πηγάδια ή άλλους υδάτινους πόρους ή άλλες καλλιέργειες ή εδάφη τα οποία πρόκειται να καλλιεργηθούν με άλλες καλλιέργειες.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας Ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί Ή να αποκλειστεί:

  • Ιδανικές συνθήκες εφαρμογής είναι θερμοκρασία 5oC και σχετική υγρασία πάνω από 60%.
  • Προφυλάξεις για τις παρακείμενες καλλιέργειες:

– Ψεκάστε σε ήρεμες καιρικές συνθήκες και χωρίς άνεμο.

– Κατά την εφαρμογή αποφύγετε τη διασπορά του ψεκαστικού υγρού σε γειτονικές καλλιέργειες και ιδιαίτερα σε ελαιοκράμβη και σε μπιζέλια. Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε συσκευή μείωσης της διασποράς (ακροφύσια μειωμένης διασποράς). Τηρείστε τις ορθές πρακτικές εφαρμογής έτσι ώστε να αποφευχθεί ο σχηματισμός λεπτών σταγονιδίων.

  • Παροδικά συμπτώματα φυτοτοξικότητας, όπως χλώρωση ή καθυστέρηση της ανάπτυξης μπορεί να εμφανιστούν μετά την εφαρμογή όμως αυτά υποχωρούν σύντομα χωρίς να επηρεάζεται η παραγωγή. Η εμφάνιση των ανωτέρω συμπτωμάτων ευνοείται όταν επικρατούν έντονες βροχοπτώσεις πριν την εφαρμογή ή μεγάλες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας.
  • Εφαρμόζετε το προϊόν σε καλλιέργειες σε καλή βλαστική κατάσταση. Να αποφεύγεται η εφαρμογή του σε καλλιέργειες που βρίσκονται σε κατάσταση στρες λόγω υπερβολικής υγρασίας ή ξηρασίας, προσβολής από ασθένειες ή εχθρούς ή κακής εγκατάστασης της καλλιέργειας.
  • Για αποφυγή δημιουργίας ανθεκτικότητας, να χρησιμοποιούνται ζιζανιοκτόνα διαφορετικών χημικών ομάδων, με διαφορετικούς τρόπους δράσης στα ίδια χωράφια, στα πλαίσια αμειψισποράς.

 ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ:

– ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ:

Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας, είναι δυνατή η επανασπορά του αγρού με τις κάτωθι καλλιέργειες και εφόσον προηγηθεί όργωμα του χωραφιού:

  • Ανοιξιάτικο σκληρό σιτάρι, αρακάς, ρεβίθι και πατάτα: 20 ημέρες μετά την εφαρμογή
  • Αρακάς: 100 ημέρες μετά την εφαρμογή
  • Πατάτα: 30 ημέρες μετά την εφαρμογή

Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν κάποια ελαφρά και παροδικά συμπτώματα.

–     ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ:

Μετά την εφαρμογή του Atlantis Flex, στο πλαίσιο της αμειψισποράς μπορούν να σπαρθούν οι ακόλουθες καλλιέργειες με την προϋπόθεση να προηγηθεί άροση ή όργωμα του εδάφους σε βάθος τουλάχιστον 10 εκατοστών: χειμερινό κριθάρι, βρώμη, μπιζέλι, λινάρι, ηλίανθος, φασόλια, ζαχαρότευτλα, πατάτα, σόγια, σόργο, μηδική, αραβόσιτος, μάραθος, μαρούλι, ντομάτα.

Επίσης, μπορεί να σπαρθεί ελαιοκράμβη (σπορά κατά την τελευταία βδομάδα του Αυγούστου) εφόσον προηγηθεί άροση ή όργωμα του εδάφους σε βάθος τουλάχιστον 10 εκατοστών. Σε περίπτωση ξηρού έτους συνιστάται να προηγηθεί βαθύ όργωμα του εδάφους σε βάθος τουλάχιστον 20 εκατοστών.

Αμέσως μετά τη συγκομιδή της καλλιέργειας και αφού προηγηθεί κατεργασία του εδάφους σε βάθος τουλάχιστον 10 εκατοστών ή όργωμα του χωραφιού μπορούν να σπαρούν οι κάτωθι ενδιάμεσες καλλιέργειες: τριφύλλι, ραπανάκι, σινάπι, ανοιξιάτικη βρώμη, χειμερινή σίκαλη, βίκος.

Βάρος Μ/Δ
Κατασκευαστής

BAYER

Συσκευασία

2640gr, 330gr, 660gr

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.

Κάνετε την πρώτη αξιολόγηση για το προϊόν: “ATLANTIS ACTIV 20,36 WG ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ”

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *